en   fr   de   ro   es   it
  
     Username:  Password:  

registerforgot password?

Saturday, 21 October 2017
Browse by artists Browse
related Songs
LAST  Advertisements
LAST  Last Queries

 


Grzegorz Turnau - Lyrics


Album Unknown - Album
Z³oty Sznur


 
To jest wszystko tylko z g³owy,

prosto z g³owy ku wiecznoœci

p³ynie strumieñ kolorowy

niesprawdzonych wiadomoœci.A doko³a tañcz¹ panie,

nagie panie jak sztandary

nasze dzikie ukochanie,

Nasze ma³e czary-mary.Wiêc lejemy wódkê w trzosy

i sypiemy gulasz w wór.

Posklejane sosem w³osy

zaplatamy w z³oty sznur

i tym z³otym sznurem blag

obwi¹¿emy nasze ksiêgi,

by ich nam nie wykrad³ strach

i nie zabra³ nam potêgiJestem tutaj, œpiewam, tañczê

i zajadam pomarañcze

a na drzewach kormorany

w usta pchaj¹ mi bananyI dlaczego, powiedz,

drug¹ m¹ po³owê

wiêzi w sercu ta dziewczyna,

czemu przesz³oœæ przypomina,

czemu myœli b³¹dz¹ w dali

miêdzy sznurów pêk korali

I dlaczego, zgadnij,

myœli moje kradnie i uczucia me zniewala

w tej przesz³oœci, w tych koralach,

i dlaczego jest nas dwoje,

w dwie przestrzenie, w dwa nastroje?Wiêc lejemy wódkê w trzosy...

Mp3, Music, Download, Lyrics, Concerts, Tickets, Live, Video, DVD, Free, Dicography, Mpeg, Buy, Song, Band, Artist, Album, Tracks, Collection, Archive, Events, Search, CD