en   fr   de   ro   es   it
  
     Username:  Password:  

registerforgot password?

Thursday, 19 October 2017
Browse by artists Browse
related Songs
LAST  Advertisements
LAST  Last Queries

 


Grzegorz Turnau - Lyrics


Album Unknown - Album
Póki Czas


 
Na œwiecie s¹ tapczany

Kanapy i kanapki

Na których siedz¹ damy

Mê¿atki i prababkiS¹ wielorakie sofy

Dziwaczne otomany

Na sofach sofoklesy

W ramionach lekkiej damyPóki czas korzystajcie z udogodnieñ

Póki czas zdejmcie spodnie, le¿cie godnie

Póki czas

Mo¿e coœ siê przyœni wamTuman na otomanie

Tumani b³êdne panie

Na matach bosman-maty

Z d¿entelmenami na "ty"S¹ jeszcze ³ó¿ka, wyrka

I nie s¹ to drobnostki

Na rzeczach tych od wieków

Uprawia siê mi³ostkiWiêc... póki czas...Niech ka¿dy le¿y tam, gdzie mo¿e

A mo¿e to mu dopomo¿e

Czy ktoœ jest ma³y, wielki, dumny

I tak po³o¿¹ go do trumnyWiêc...Póki czas korzystajcie z udogodnieñ

Póki czas zdejmcie spodnie, le¿cie godnie

Póki czas...

Mo¿e coœ siê przyœni wam

Mp3, Music, Download, Lyrics, Concerts, Tickets, Live, Video, DVD, Free, Dicography, Mpeg, Buy, Song, Band, Artist, Album, Tracks, Collection, Archive, Events, Search, CD